Natječaj za asistenta – projekt CHIEF (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost, za rad na  međunarodnom znanstvenom projektu u sklopu Horizon 2020, br. 770464 – Cultural Heritage and Identities of Europes Future CHIEF
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen diplomski sveučilišni studij sociologije – znanstveni smjer
– izvrsnost na studiju (10% najboljih studenata)
– odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u software-u Nvivo 10 i 11
– objavljeni radovi iz područja sociologije mladih, sociologije subkultura i marginalnih grupa
– iskustvo istraživačkog rada na znanstveno-istraživačkim projektima
– ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU standard)
– diploma o završenom studiju (preslika)
– potvrda fakulteta kojom se dokazuje da je kandidat bio među 10% najboljih studenata (izvornik)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ili potpisana izjava)
– popis objavljenih radova
– potpisana izjava o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
– potvrda fakulteta o upisanom doktorskom studiju sociologije (ako je studij upisan; preslika)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to u tiskanom obliku (zatvorena omotnica s naznakom „za natječaj“), te u elektroničkom obliku na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 46 od 18.05.2018. te na Euraxess jobs portalu.

Također provjeri

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E… Pročitaj više o Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.