Natječaj za asistenta – projekt CHIEF (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost, za rad na  međunarodnom znanstvenom projektu u sklopu Horizon 2020, br. 770464 – Cultural Heritage and Identities of Europes Future CHIEF
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen diplomski sveučilišni studij sociologije – znanstveni smjer
– izvrsnost na studiju (10% najboljih studenata)
– odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u software-u Nvivo 10 i 11
– objavljeni radovi iz područja sociologije mladih, sociologije subkultura i marginalnih grupa
– iskustvo istraživačkog rada na znanstveno-istraživačkim projektima
– ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU standard)
– diploma o završenom studiju (preslika)
– potvrda fakulteta kojom se dokazuje da je kandidat bio među 10% najboljih studenata (izvornik)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ili potpisana izjava)
– popis objavljenih radova
– potpisana izjava o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
– potvrda fakulteta o upisanom doktorskom studiju sociologije (ako je studij upisan; preslika)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to u tiskanom obliku (zatvorena omotnica s naznakom „za natječaj“), te u elektroničkom obliku na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 46 od 18.05.2018. te na Euraxess jobs portalu.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb