Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanje Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku na CD ili sticku, elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr, a u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11. 4. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja

Izvršen je izbor na radno mjesto administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici… Pročitaj više o Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja