Natječaj za tri suradnička radna mjesta poslijedoktoranda – rad u područnom centru Dubrovnik, Gospić i Osijek

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu suradničkih radnih mjesta na temelju razvojnih koeficijenata:
1. suradničko radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u područnom centru Instituta u Dubrovniku – 1 izvršitelj
2. suradničko radno mjesto poslijedoktorand, interdisciplinarna područja znanosti, znanstveno polje geografija, za rad u područnom centru Instituta u Gospiću – 1 izvršitelj
3. suradničko radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, za rad u područnom centru Instituta u Osijeku -1 izvršitelj
Radni  odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu. Mjesto rada naznačeno je uz svako radno mjesto.
Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima za sva tri radna mjesta:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
• uvjetima propisanim čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti
4. dokaz o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (ako ih pristupnik ima)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku na CD ili sticku, elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr, a u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277, s naznakom „za natječaj postdoktoranda“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku elektroničkim putem.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11.04.2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb