Natječaj za tri znanstvena radna mjesta znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – rad u središnjici Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju  – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb  – 2 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima za sva tri radna mjesta:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
• odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika  (čl. 41. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (dokaz nije obvezan, već se dostavlja samo ako je postupak izbora proveden sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja – Narodne novine br. 28/17)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i čl. 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete a ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD), na e-adresu: pravna@pilar.hr, te u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11. 4. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb