Natječaj za tri znanstvena radna mjesta znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – rad u središnjici Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju  – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb  – 2 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima za sva tri radna mjesta:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
• odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika  (čl. 41. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (dokaz nije obvezan, već se dostavlja samo ako je postupak izbora proveden sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja – Narodne novine br. 28/17)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i čl. 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete a ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD), na e-adresu: pravna@pilar.hr, te u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11. 4. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E… Pročitaj više o Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.