Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u znanosti, 21. 3. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik u znanosti (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za vremensko razdoblje od 01.05.2018. do 30.04.2021. godine (36 mjeseci).
Radni odnos zasniva se za rad na međunarodnom znanstvenom projektu u sklopu Horizon 2020, br. 770464-2 Cultural  Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF)

Uvjeti:
1. opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
2. završen diplomski sveučilišni studij sociologije – znanstveni smjer
3. izvrsnost na studiju (10% najboljih studenata)
4. najmanje jedna godina radnog staža
5. iskustvo rada na međunarodnim projektima iz područja sociologije mladih i sociologije subkultura
6. iskustvo istraživačkog rada korištenjem kvalitativnih metoda istraživanja (etnografija, dubinski intervjui, polustrukturirani intervjui)
7. poznavanje rada na računalu – pogotovo rada u software-u Nvivo 10 i Nvivo 11
8. objavljeni znanstveni radovi iz područja sociologije mladih i sociologije subkultura
9. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
10. ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU standard)
– diploma o završenom diplomskom studiju (preslika)
– potvrda fakulteta kojom se dokazuje da je kandidat bio među 10% najboljih studenata (izvornik)
– potvrda o radnom stažu iz matične evidencije HZMO
– potpisana izjava kandidata o radu na međunarodnim projektima iz traženog područja, korištenjem navedenih metoda – naznačiti naziv projekta, vrijeme trajanja, gdje se projekt provodio i tko je bio koordinator
– popis objavljenih znanstvenih radova traženog područja
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ili izjava kandidata)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, u pisanom obliku (zatvorena omotnica) te obavezno elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr (PDF dokumenti – ZIP jedan dokument).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata s istima će se provesti intervjui na kojima će se provjeravati i znanje engleskog jezika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama br. 27 od 21. 3. 2018.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb