Natječaj za znanstvenog suradnika – Gospić, 20. 12. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija
– 1 izvršitelj, mjesto rada Gospić
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Gospiću.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom području i polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za područje društvenih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama i na Euraxess Jobs portalu.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb