Natječaj za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, 20. 12. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu
• odredbama čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika (čl. 41. st. 5. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, samo ukoliko je proveden postupak izbora po Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine br. 28/17)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i čl. 9. Pravilnika Instituta (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom “za natječaj”.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama i na Euraxess Jobs portalu.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb