Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, 

interdisciplinarno područje znanosti (ekonomija, pravo)
– 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Osijeku.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno
područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
• poznavanje hrvatskog jezika, razina B2 (za strance)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (Europass format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenim
poljima
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na
znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki projekt)
6. za strance dokaz o poznavanju hrvatskog jezika tražene razine

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta:
https://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na
adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Instituta 1. 3.2017.
Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 18 od 1. 3.2017.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb