Željko Holjevac

Željko Holjevac
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Željko
Prezime:
Holjevac
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik
Znanstveno polje:
Povijest
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
16/I
Broj telefona:
+385 1 4886 800
E-mail adresa:
zeljko.holjevac@pilar.hr
E-mail adresa 2:
ured@pilar.hr
Publikacije:
AUTORSKE I KOAUTORSKE KNJIGE

1. Gospić u Vojnoj krajini (1689. - 1712. - 1881.) (Prilog slici gospićke prošlosti), Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002., 103 str.
2. Brinjsko-lički ustanak 1746. godine, Samobor: Meridijani, 2004., 160 str.
3. Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.), priredio Željko Holjevac, Gospić: Državni arhiv, 2005., 223 str.
4. (s Tomislavom Jelićem), Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb-Budapest-Bratislava: Croatica, 2006., 298 str.
5. (s Nenadom Moačaninom), Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku, Zagreb: Barbat & Leykam International, 2007.
6. Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta, Ogulin: Ogranak Matice hrvatske Ogulin, 2012., 414 str.
7. (s Hrvojem Petrićem & Željkom Karaulom), Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013., 502 str.
8. (s Trpimirom Macanom), Povijest hrvatskoga naroda, Zagreb: Školska knjiga, 2013., 422 str.
9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje (1896.-2016.), Brinje: Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje, 2016., 144 str.

UREDNIŠTVO ZBORNIKA, MONOGRAFIJA, LEKSIKONA

1. Identitet Like: korijeni i razvitak, Knj. I-II, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2009., 754 + 664 str.
2. 1918. u hrvatskoj povijesti, zbornik, Zagreb: Matica hrvatska, 2012., 543 str.
3. (s Ivicom Šuteom), Mogersdorf. 38.Internationales kulturhistorisches Symposion. 38th International Historico-Cultural Symposium Varaždin 2008. Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945, Zagreb: FF press, 2012., 280 str.
4. (s Hrvojem Gračaninom), Gacka u srednjem vijeku, zbornik radova, Zagreb – Otočac: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2012., 369 str.
5. Gospić. Grad, ljudi, identitet, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013., 700 str.
6. Prvi svjetski rat. Dvostrani leksikon. Hrvatski i srpski pogled, glavni urednik Josip Pavičić, urednik hrvatske redakcije Željko Holjevac, Zagreb: Naklada P.I.P. Pavičić, 2016., 444 str.
7. (sa Želimirom Pršom i Ivanom Brlićem), Podplješivički graničari. I. – 2017. Zbornik radova: Povijesni prikaz podplješivičkih sela, Zagreb: Udruga bivše općine Zavalje, 2017., 220 str.
8. Mogersdorf. 43.Internationales kulturhistorisches Symposion. 43th International Historico-Cultural Symposium Koprivnica 2013. Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, Zagreb: FF press, 2017., 178 str.
9. (s Anitom Bušljetom Tonković, Ivanom Brlićem i Nikolom Šimunićem), Koga (p)održava održivi razvoj? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017., 207 str.
10. (s Martinom Homzom i Martinom Vaššom), Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day), Zagreb-Bratislava: FF press, 2017., 293 str.

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

1. Jezik i nacija u hrvatskim i srpskim nacionalnim ideologijama: Starčevićeva polemika iz 1852. godine, Migracijske teme. Časopis za istraživanje migracija i narodnosti, br. 3/XV, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, rujan 1999., str. 289-321.
2. The „Triplex Confinium“ in Habsburg-Venetian Relations at the End of the Seventeenth Century, in: Roksandić, Drago & Štefanec, Nataša (eds.), Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers 2 “Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex Confnium c. 1700-1750” (Graz, December 9-12, 1998). CEU History Department. Working Paper Series 4. Budapest: Central European University, 2000., str. 117-140.
3. Odnos narativnih i kartografskih izvora prema ekohistoriji Triplex Confiniuma, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 32-33, Zagreb, 1999-2000., str. 371-382.
4. Problem Pilarove smrti, u: Lipovčan, Srećko – Matijević, Zlatko (ur.), Prinosi za proučavanje života i djela dra. Ive Pilara (Svezak prvi), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2001., str. 233-238.
5. Pravila Družtva za jugoslavensku pověstnicu i starine: nacrt, potvrda, prijedlog izmjene (1850/51 – 1857 – 1864/65), Historijski zbornik, LIV, Zagreb, 2001., str. 187-200.
6. Demografske, društvene i gospodarske prilike u Koprivnici i okolici prema zemaljskom popisu iz 1828., Podravina, 2/I, Koprivnica, 2002., str. 115-127.
7. Hrvatski tisak o dolasku željeznice u Zagreb 1. listopada 1862. godine, u: Mirela Slukan-Altić (ur.), 140 godina željeznice u Zagrebu (1862-2002), Zagreb, 2003., str. 75-81.
8. Bugari i Bugarska u Šenoinom 'Viencu' (1874.-1881.), u: Gulin, Ante (gl. i odg. ur.), Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike, Zagreb, 2003., str. 179-192.
9. Hrvatska javnost i novinstvo prema srpsko-bugarskom ratu 1885. godine, u: Božilova, Rumiana (red.), Bъlgari i Harvati prez vekovete 2, Sofia, 2003., str. 162-171.
10. Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju potkraj 17. i početkom 18. stoljeća, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 45, Zadar, 2003., str. 243-269.
11. Ljudi, voda i prirodna sredina na Triplex Confiniumu: Vukasovićeve i Hacquetove ekohistorijske opsevacije u Lici i Krbavi u drugoj polovici 18. stoljeća, u: Roksandić, Drago – Mimica, Ivan – Štefanec, Nataša – Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.), Triplex Confinium (1500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru, Split-Zagreb, 2003., str. 143-155.
12. Društvene i gospodarske prilike u Velikim Šenkvicama i Malim Šenkvicama, nekoć hrvatskim naseljima pod Malim Karpatima u Slovačkoj, u vrijeme marijaterezijanske urbarijalne regulacije, u: Agičić, Damir (ur.), Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević. Zbornik radova povodom 70. rođendana, Zagreb, 2003., str. 123-130. (+ sažetak na engleskom jeziku odvojeno na str. 553)
13. Über die (Un)Erkennbarkeit der Reisekultur im Hintergrund von Csaplovics' Beschreibung westungarischer Kroaten aus dem Jahr 1828, u: Rozman, Franz (ur.), Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2003. International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf 2003, Band 33, Murska Sobota, 2003., str. 37-46.
14. O ustoličenju biskupa Mirka Ožegovića u Senju 1834. godine, Senjski zbornik, 30, Senj, 2003., str. 273-286.
15. Crkvene prilike u Ličkoj pukovniji 1789. godine, Riječki teološki časopis, 1 (23)/XII, Rijeka, 2004., str. 217-232.
16. Crkvene prilike u Ličkoj pukovniji 1789. godine, u: Hoško, Franjo Emanuel (ur.), Prošlost obvezuje. Povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije. Zbornik biskupa Mile Bogovića, Rijeka, 2004., str. 381-396.
17. Prilike u Vedešinu i Umoku od sredine 18. do sredine 19. stoljeća, u: Benčić, Nikola –Völgyi, Géza (ur.), Kajkavci Vedešina i Umoka. Zbornik radova regionalne konferencije „Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati“ održane u Koljnofu / Kópháza, 2. – 3. novembra 2001., Budimpešta, 2004., str. 37-61.
18. Šufflayevi eseji između znanosti i politike. Dr. Milan pl. Šufflay, Hrvatska u svijetlu svjetske historije i politike, Zagreb 1928., u: Lipovčan, Srećko – Dobrovšak, Ljiljana (ur.), Hrvatska historiografija XX. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Zagreb, 2005., str. 237-247.
19. 'Krvava Bugarska' Joea Matošića iz 1925. godine, u: Bratulić, Josip (glav. i odgov. ur.), Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2005., str. 119-124.
20. Naselja gradišćanskih Hrvata u zapadnoj Mađarskoj. Na katastarskim planovima iz 1857. godine, Ekonomska i ekohistorija. Economic and Ecohistory. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 1/I, Zagreb-Samobor, 2005., str. 63-84.
21. Hrvati u zapadnoj Mađarskoj 1828: društvena struktura i gospodarska stvarnost, Društvena istraživanja, 4-5 (78-79)/XIV, Zagreb, 2005., str. 691-704.
22. Ivan Dominik Vukasović (1728.-1799.), u: Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj, prir. Holjevac, Željko, Gospić, 2005., str. 17-69.
23. Vojna krajina u hrvatskom identitetu, u: Marinović, Marijana (ur.), Povijesno naslijeđe i nacionalni identiteti, Zagreb: Zavod za školstvo Republike Hrvatske, 2006., str. 101-111.
24. Senjski list Nehaj 1906./07. godine, Senjski zbornik, 33, Senj, 2006., str. 259-270.
25. Iz prošlosti pravoslavnih (srpskih) naselja i žitelja u kutinskom kraju, u: Moslavac, Slavica (gl. ur.), Zbornik Moslavine, IX-X, Kutina: Muzej Moslavine, 2006-2007., str. 52-78.
26. Ime Modruš i njegovo značenje u prošlosti i sadašnjosti, u: Olujić, Boris (ur.), Modruški zbornik, I, Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2007., str. 5-12.
27. Ján Čaplović i Hrvati zapadne Mađarske 1828. godine, u: Franković, Đuro (ur. – szer.), Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 12, Pečuh-Pécs, 2007., str. 91-97.
28. Tolerance and Intolerance on the Border Between Civil and Military Croatia in the 18th Century. Zagreb County and Karlovac Generalate, in: Ivetic, Egidio – Roksandić, Drago (eds.), Tolerance and intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the «Other» on the Borderlands Eastern Adriatic and Beyond 1500-1800, Padova: Università degli Studi di Padova. Dipartmento di Storia. Cleup, dicembre 2007, str. 243-252.
29. Srijemska županija u identitetu Srijema, u: Cvikić, Sandra – Bušić, Krešimir (ur.), Divan je kićeni Srijem. Zbornik radova «Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti», Nijemci, 2008., str. 108-120.
30. Pravo u službi nacionalnog pokreta: Josip Pliverić o pravnoj prirodi hrvatsko-ugarske «državne zajednice» u doba dualizma, u: Marinović, Marijana (ur.), Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeću, Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008., str. 57-65.
31. Uloga nižih plemića u povijesti Hrvata zapadne Mađarske, u: u: Franković, Đuro (ur. - szer.), Pečuški horizont/Pécsi horizont, 2, Pečuh-Pécs, 2008, str. 109-118.
32. Proračuni zemalja ugarske krune i hrvatsko-slavonske 'potriebštine' od 1869. do 1874. godine, u: Roksandić, Drago – Agičić, Damir (ur.), Spomenica Josipa Adamčeka, Zagreb: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 385-409.
33. Ličko-krbavska županija u identitetu Like, u: Holjevac, Željko (ur.), Identitet Like: korijeni i razvitak, Knj. I, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2009., str. 427-465.
34. Je li Hrvatski sabor 1878. „prekoračio svoju nadležnost“ pri zauzimanju stava o Bosni i Hercegovini?, u: Piskač, Nenad (ur.), Dani dr. Franje Tuđmana. Hrvati kroz stoljeća, zbornik radova, god. II, Veliko Trgovišće: Općina Veliko Trgovišće, 2009., str. 369-378.
35. Kroatien und das Verfassungsleben der 1860er Jahre, Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 100, Graz 2009., str. 469-478.
36. Molve potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u svjetlu statističkih podataka, u: Kolar Mario – Petrić, Hrvoje (ur.), Molve. Ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, Molve: Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010., str. 84-92.
37. Napoleon i Europa u očima „plovana brinjskog“ Jurja Antuna Belića Ligatića, u: Šanjek, Franjo (ur.), Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.), Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010., str. 189-200.
38. Identitet gradišćanskih Hrvata: korijeni i perspektive, Dve domovini. Two homelands, 33, Ljubljana, 2011., str. 141-145.
39. Samobor i okolica od 1800. do 1914. godine, u: Feletar, Dragutin (ur.), Samobor. Zemljopisno-povijesna monografija, knj 1, Samobor: Meridijani, 2011., str. 323-399.
40. O mlinovima i mlinarenju na Dravi potkraj 18. i početkom 19. stoljeća, Ekonomska i ekohistorija, 7 (VII), Zagreb-Samobor, 2011., str. 111-115.
41. Svetozar Borojević: O ratu protiv Italije, u: Manin, Marino (ur.), Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), Zbornik radova, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011., str. 147-151.
42. (s Markom Rimcem), Zemlje ugarske krune u doba mađarskog milenija, Historijski zbornik, 1/LXIV, Zagreb, 2011., str. 47-77.
43. Gustav Janeček o ružama i ružinom ulju u Bugarskoj, u: Bratulić, Josip (gl. i odg. ur.), Hrvatsko-bugarski odnosi u XIX. i XX. stoljeću, Zagreb, 2012., str. 209-215.
44. Filipašićeva zbirka obavijesti o hrvatsko-slavonskim željeznicama u prevratničkoj jeseni 1918., u: Holjevac, Željko (ur.), 1918. u hrvatskoj povijesti, zbornik, Zagreb: Matica hrvatska, 2012., str. 419-425.
45. A 'Fair Union' Between Croatia and Hungary: A Critical Overview of a Croatian Policy in the 19th Century, u: Pappas, Nicholas C. J. (ed.), History and Culture: Essays on the European Past, Athens: Athens Institute for Education and Research, 2012., str. 141-153.
46. Sajamski red za Bjelovar iz 1862. godine, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru, sv. 5, Zagreb-Bjelovar: HAZU, 2012., str. 21-35.
47. (sa Stjepanom Sršanom), Srijemska županija 1745.-1847. godine / Vojni Srijem (Brodska i Petrovaradinska pukovnija) /, u: Živić, Dražen (ur.), Vukovarsko-srijemska županija. Prostor, ljudi, identitet, Zagreb-Vukovar, 2012., str. 121-136 /128-136/.
48. Temelji modernizacije, u: Goldstein, Ivo – Goldstein, Slavko (ur.), Povijest grada Zagreba, Knj. 1. Od prethistorije do 1918., Zagreb: Novi Liber, 2012., str. 298-349.
49. II. Vojni grad Bjelovar u razdoblju 1756.-1871., u: Petrić, Hrvoje – Holjevac, Željko – Karaula, Željko, Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013., str. 143-245.
50. Gospić kao središte Ličko-krbavske županije, u: Holjevac, Željko (ur.), Gospić. Grad, ljudi, identitet, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013., str. 161-173.
51. Zapadna Hrvatska, Gorski kotar, Lika, Krbava i Primorje, u: Čoralić, Lovorka (ur.), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2013., str. 301-321.
52. Barun Carl von Pidoll zu Quintenbach o gospodarstvu karlovačkih krajišnika, Godišnjak Njemačke zajednice 2014 / DG Jahrbuch 2014, Osijek, 2014., str. 35-42.
53. Prinosi za crkvenu povijest Karlobaga u 18. stoljeću, u: Barišić, Anto (prir.), Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713.-2013.), Zagreb – Karlobag, 2014., str. 99-109.
54. Karlovački generalat 1802. godine: ustrojstvo, naselja i stanovništvo, u: Karbić, Marija – Kekez, Hrvoje – Novak, Ana – Horvat, Zorislav (prir.), Ascendere historiam, zbornik u čast Milana Kruheka, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014., str. 553-571.
55. Josipdol i Modruš u Austro-Ugarskoj na početku 20. stoljeća, u: Olujić, Boris (ur.), Modruški zbornik, 8, Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2014., str. 117-134.
56. Lika i Senj 1914. između mira i rata, Senjski zbornik, 41, Senj, 2014., 329-348.
57. Recent Croatian Historiography and Its Methodological Approaches Toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century. Some Examples, in: Temizer, Abidin (ed.), Balkan Tarihi Araştirmalarina. Metodolojik Yaklaşimlar, Istanbul: Libra Kitapçilik ve Yayincilik, 2014., str. 19-35.
58. Worüber schrieb Katolički list (Katholisches Blatt) in Zagreb im Jahr 1914, u: Kalapurić, Marijan – Lacković, Igor – Manestar, Anamarija (ur.), Periodicum 2014, Wien 2014., Hrvatska akademska zajednica, Zagreb, 2015., str. 61-75.
59. Mítosz és valóság között. Khuen-Héderváry Károly (1849–1918) horvát bán, In: Mayer, László – Tilcsik, György (szer.), Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére, Budapest: A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa kiadványa, 2015., pp. 177-184.
60. A budapesti horvát minisztérium (1868-1918), u: Fodor, Pál – Sokcsevits, Dénes (szer.), A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Horvát Történettudományi Intézet, 2015, 419-425. ili Hrvatsko ministarstvo u Budimpešti (1868.-1918.), u: Fodor, Pál – Šokčević, Dinko (ur.), Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015., str. 454-460. (dvojezično izdanje)
61. „When the First Hoof of the Cossack Horse Hits the Vienna Pavement...“ (The Image of Russia Presented by the Party of Rights in Croatia in the 1880s), in: Sujecka, Jolanta – Usakiewicz, Krzysztof (eds.), The Image of Russia in the Balkans, Colloquia Balkanica, Vol. 4, Warsav – Bellerive-sur-Allier: University of Warsaw, Faculty of „Artes Liberales“, 2016., pp. 99-104.
62. Rodna kuća Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 48, Zagreb, 2016., str. 293-312.
63. Gorski kotar, Lika, Krbava i Senj u 19. stoljeću, u: Švoger, Vlasta – Turkalj, Jasna (ur.), Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2016., str. 413-436.
64. Gorska Hrvatska u Prvome svjetskom ratu, Modruški zbornik, IX-X, Modruš 2016., str. 63-73.
65. Franz Vaniček i zapadna Hrvatska, u: Skenderović, Robert – Andrić, Stanko (ur.), Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014., Slavonski Brod, 2017., str. 301-310.
66. Zavalje u sastavu Vojne krajine, u: Prša, Želimir – Brlić, Ivan – Holjevac, Željko (ur.), Podplješivički graničari. I. – 2017. Zbornik radova: Povijesni prikaz podplješivičkih sela, Zagreb: Udruga bivše općine Zavalje, 2017., str. 57-74.
67. Reports by the Croatian Press Regarding Slovaks in the Period of Dualism: Some Examples, in: Holjevac, Željko – Homza, Martin – Vašš, Martin (eds.), Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day), Zagreb-Bratislava: FF press, 2017., str. 65-73.
68. Fragmenti iz crkvene i svjetovne povijesti Podgorja u 19. i 20. stoljeću, Senjski zbornik, 44, Senj, 2017., str. 149-158.
69. Je li bilo moguće izbjeći hrvatsko-mađarski rat 1848./49. godine?, u: Slatković Harčević Leona – Vodopija, Marijan (ur.), Res novae et seditiones: pobuna kao čimbenik promjene, Zagreb: Hrvatski studiji, 2017., str. 85-95.
70. Hrvatske pjesme na početku rata 1914. – između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti, u: Herman Kaurić, Vijoleta (ur.), 1914. Prva godina rata u Trojednoj kraljevini i Austro-ugarskoj monarhiji, zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 2018., str. 371-382.
71. Horvát javaslatok a Habsburg birodalom átalakítására (1832-1918), u: Hermann. Robert – Ligeti, Dávid (szer.), Megosztó kompromisszum. Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából, Budapest: Országház könyvkiadó, 2018., str. 53-70.
72. „Vječni rob“ u habsburškoj i južnoslavenskoj monarhiji ili o tranzicijskom iskustvu Miha Jerinića, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 1/50, Zagreb, 2018., str. 185-203.

PREGLEDNI I STRUČNI RADOVI

1. Bibliografija, u: Pavličević, Dragutin (prir.), Ivan Mažuranić. Izabrani politički spisi, Zagreb: Golden marketing – Narodne novine, 1999., str. 57-90.
2. Stanovništvo i gospodarstvo u Vedešinu i Umoku 1804. godine, u: Klaić-Tarađija, Milica (ur.), Hrvatski kalendar 2001, Budimpešta: Croatica, 2000., str. 53-61.
3. (zajedno s Tomislavom Jelićem): Hrvati u Slovačkoj, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2001., Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2000., str. 101-119.
4. “Kod nas je pitanje: hervati ostat ali ne?”. Uz 80. obljetnicu Zemlje Gradišće, Matica, 5/LI, Zagreb, 2001., str. 42-45.
5. Od Hrvatskog Židana do Hrvatskog Groba. Bilješke iz gradišćanskohrvatske prošlosti, u: Hajszan, Robert (red.), Pannonisches Jahrbuch – Panonski ljetopis 2001, Pinkovac – Güttenbach: Pannonisches Institut – Panonski institut, 2001., str. 401-408.
6. Gospić u Vojnoj krajini, Lička revija. Časopis Matice hrvatske Gospić, 1, Gospić, 2001., str. 13-23.
7. Od Hrvatskoga Židana do Hrvatskoga Groba. Bilješke iz prošlosti Hrvata na gradišćanskohrvatskom govornom području, Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, 1 (1-178)/XXIX, Split, 2001., str. 73-87.
8. O asimiliaciji Hrvata u Temerju, u: Klaić-Tarađija, Milica (ur.), Hrvatski kalendar 2002, Budimpešta: Croatica, 2001., str. 105-111.
9. Kod gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Slovačkoj, Hrvatska revija. Časopis Matice hrvatske, 1/I, Zagreb, 2001., str. 72-90.
10. (zajedno s Tomislavom Jelićem): Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2002, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2001., str. 211-236.
11. Pokrajina Gradišće, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2002, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2001., str. 237-246.
12. Ličke bune u 17. i 18. stoljeću, Lička revija. Časopis Matice hrvatske Gospić, 2, Gospić, 2002., str. 1-15.
13. (zajedno s Tomislavom Jelićem): Postaju li Gradišćanski Hrvati opet jedna cjelina?, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2003, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2002., str. 25-36.
14. Radovi i djelatnosti o povijesti Hrvata u okolnim zemljama, u: Čizmić, Ivan (gl. ur.), Zbornik uz 70. obljetnicu života Dragutina Pavličevića, Zagreb, 2002., str. 56-60.
15. Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine, u: Hajszan, Robert (red.), Pannonisches Jahrbuch – Panonski ljetopis – Pannon Évkönyv 2003, Pinkovac – Güttenbach, 2003, str. 74-76.
16. Gračac na međi Like i Dalmacije. Uz 700. obljetnicu prvog pisanog spomena južne Like (1302.-2002.), Lička revija, 3, Gospić, 2003., str. 22-42.
17. Leksikograf Ujević i Gradišćanski Hrvati, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2004., Zagreb, 2003., str. 139-144.
18. Dr. Ante Starčević o Srbima i Srbiji, u: Gabelica, Ivan (ur.), Starčević. Znanstveni kolokvij o 180. obljetnici rođenja, Zagreb, 2004., str. 43-50.
19. Über die (Un)Erkennbarkeit der Reisekultur im Hintergrund von Csaplovics' Beschreibung westungarischer Kroaten aus dem Jahre 1828, u: Hajszan, Robert (red.), Pannonisches Jahrbuch – Panonski ljetopis – Pannon Évkönyv 2004, Pinkovac – Güttenbach 2004., str. 294-299.
20. Ferenc II. Rákóczi i Hrvati na početku 18. stoljeća, Pogledi. Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj, 5/II, Pečuh-Budimpešta, 2004., str. 77-84.
21. Primorski i lički Bunjevci kao posebna skupina hrvatskog nacionalnog bića, u: Temunović, Josip (ur.), Zbornik radova o biskupu Lajči Budanoviću, Subotica, 2004., str. 245-259.
22. Općina Krnjak, u: Šisler, Slavko (gl. i odg. ur.), Gradovi i općine Republike Hrvatske, sv. I, Zagreb, 2004., str. 602-603.
23. Općina Plaški, u: Šisler, Slavko (odg. ur.), Gradovi i općine Republike Hrvatske, sv. I, Zagreb, 2004., str. 609-610.
24. Frankopani, Meridijani, 91/XII, Zagreb, 2005., str. 78-84.
25. Joe Matošić. Krvava Bugarska. Dopisi i članci iz Sofije o Sofiji i Bugarskoj, Istoričeski pregled, 3-4/LX, Sofia, 2004., str. 244-247.
26. Perspektive Gradišćanskih Hrvata u Europskoj uniji, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2005, Zagreb, 2004, str. 21-26.
27. Stajničke žrtve 1925. godine, Lička revija, 5, Gospić, 2005., str. 92-94.
28. Vojnokrajiško ustrojstvo kao čimbenik mentaliteta stanovnika Like, Riječki teološki časopis, 1 (25)/XIII, Rijeka, 2005., str. 175-184.
29. Lički i primorski Bunjevci, Hrvatska revija, 3/V, Zagreb, 2005., str. 61-66.
30. Obitelj Petra Zrinskog i Katarine rođene Frankopan, Svjetlo, 1-2, Karlovac, 2005., str. 26-29.
31. Zašto smo odabrali naziv «Monetium»?, Monetium, 1, Zagreb, ožujak 2005., str. 4-5.
32. Burna jesen 1918., Monetium, 2, Zagreb, rujan 2005., str. 8-9.
33. Stjepan Radić i Milan Marjanović o narodnom pokretu 1903. godine, Časopis za suvremenu povijest, 3/XXXVII, Zagreb, 2005., str. 713-719.
34. (s Valentinom Rajkovićem), Brinjska kumpanija – brinjski vojnici u Ogulinskoj pukovniji, Monetium (magazin), Zagreb: Zavičajni klub Brinje u Zagrebu, 2006., str. 22-25.
35. Historische Grundlagen von Gorski kotar und der Lika in Kroatien, u: Hajszan, Robert (red.), Panonski ljetopis – Pannonisches Jahrbuch – Pannon Évkönyv – Panonski letopis 2007, Pinkovac – Güttenbach, 2007., str. 250-256.
36. Osmostoljetni hrvatsko-mađarski suživot, u: Kukavica, Vesna (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik 2008, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2007., str. 333-342.
37. Jozefinska cesta, Monetium, god. II, zagreb, rujan 2007, str. 10-23.
38. Gorska Hrvatska. Povijesne danosti goranske i ličke regije, Hrvatska revija, 1/VIII, Zagreb, 2008., str. 65-69.
39. Otočac – ljepotan na Gacki, Meridijani, br. 136, Samobor, lipanj 2009., str. 72-81.
40. Stjepan Pavičić i njegovo djelo u svjetlu migracijskih procesa i životnih prilika u Lici, u: Pavičić, Stjepan, Seobe i naselja u Lici, Gospić: Državni arhiv u Gospiću, 2010., I-XIII. (Predgovor)
41. Od malja do violine, u: Riffer, Milko, Grad mrtvih. Jasenovac 1943, pretisak, Zagreb: Naklada P.I.P Pavičić, 2011, str. V-XXXIV (uvodna studija).
42. Poticajna jezgra i slaba opća mjesta ili uz knjigu Catherine Horel, Historijski zbornik, 1/LXIV, Zagreb, 2011., 171-185. (diskusija)
43. Prvi svjetski rat i Hrvati između Srednje Europe i Balkana, Hrvatska revija, 1-2/XII, Zagreb, 2012., str. 36-51.
44. Važnost jednakosti pred zakonom i komunikacijske revolucije u procesu oblikovanja modernih europskih nacija, Povijest u nastavi, 1 (19)/X, Zagreb, 2012., str. 65-70.
45. Poplave u Kosinju nekad i danas, Bužimski izvori, br. 7, Bužim, lipanj 2013., str. 24-27.
46. Katarina Zrinski, rođena Frankopan: život i djelo, u: Boban, Marija (ur.), Ana Katarina Zrinski. Povodom 15. obljetnice djelovanja Zajednice žena „Katarina Zrinska“, Zagreb-Split, 2014., str. 11-19.
47. Mađaroni i mađarizacija u Hrvatskoj između mita i zbilje u svjetlu hrvatsko-mađarskih odnosa u 19. stoljeću, u: Marinović, Marijana (ur.), Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti, zbornik četvrtog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti, Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014., str. 99-117.
48. Josip Juraj Strossmayer i hrvatsko-mađarski odnosi u osvit dualizma, u: Šeput, Luka (ur.), Josip Juraj Strossmayer. U povodu 200. obljetnice rođenja (1815-2015), Zagreb: Matica hrvatska, 2015., str. 21-35.
Projekti:
Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama
Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja
Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti
Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1998.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Znanstveni savjetnik, redoviti profesor
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
2018.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb
Područje znanstvenog rada:
Hrvatska povijest 19. stoljeća u europskom kontekstu
Znanstveni interesi:
Hrvatsko-mađarski odnosi, Lika, gradišćanski Hrvati
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
1. The International Conference “Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex confinium (c. 1700-1750)” (priopćenje: “The ‘Triplex Confinium’ in Habsburg-Venetian Relations at the End of the 17th Century”), Graz: Karl-Franzens Universität Graz, 09.-12. 12. 1998.
2. Međunarodni skup “Odnosi Hrvata i Bugara od IX. do XIX. stoljeća” (priopćenje: “Bugari i bugarska u Šenoinom ‘Viencu’ (1874-1881)”), Dubrovnik, 17.-21. 07. 1999.
3. Okrugli stol “Život i djelo Ive Pilara” (priopćenje: “Problem Pilarove smrti”), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 28. 10. 1999.
4. Znanstveni skup “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma” (priopćenje: “Odnos narativnih i kartografskih izvora prema eko-historiji Triplex Confiniuma: Vukasovićev opis Karlovačkog generalata iz 1777. i Lovrenićeva karta Karlovačkog generalata iz 1795. godine”), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 29. 10. 1999.
5. Međunarodni znanstveni skup “Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. i nove granice” (priopćenje: “Problemi habsburško-mletačkog razgraničenja u Podgorju i Pozrmanju krajem 17. i početkom 18. stoljeća”), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 18.-19. 11. 1999.
6. Prvi kongres hrvatskih povjesničara “Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet” (priopćenje u sekciji “Hrvati izvan domovine” pod naslovom “Hrvati u Mađarskoj”), Zagreb, 8.-11. 12. 1999.
7. The International Conference “Eco-history of the Triplex Confinium (c. 1500-1800)” (priopćenje: “People and Water on the Triplex Confinium: Enviromental Observations by Vukasović and Hacquet in Lika and Krbava in the Second Half of the 18th Century”), Zadar, 03.-07. 05. 2000.
8. Znanstveni skup: “Koprivnica i Podravina na razmeđu prosvjetiteljstva i romantizma kraj 18. i početak 19. stoljeća” (priopćenje: “Demografske, društvene i gospodarske prilike u Koprivnici i okolici prema popisu iz 1828. godine”), Koprivnica, 31. 10. 2001.
9. Znanstvena konferencija “Kajkavci med Gradišćanskimi Hrvati” (priopćenje: “Prilike u Vedešinu i Umoku od sredine 18. do sredine 19. stoljeća”), Koljnof (Mađarska), 02.-03. 11. 2001.
10. Međunarodni znanstveni skup “Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku”, u povodu 750. obljetnice grada Križevci (priopćenje: “O utemeljenju grkokatoličke biskupije u Križevcima 1777. godine”), Križevci, 26.-28. 06. 2002.
11. Znanstveni skup u povodu 140. godina željeznice u Zagrebu (priopćenje: “Hrvatski tisak o dolasku željeznice u Zagreb 1862. godine”), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 01. 10. 2002.
12. Znanstveni skup “Koprivnica i Podravina u srednjem vijeku” u Koprivnici (priopćenje: “Sporovi građana Koprivnice s koprivničkim kapetanom Lukom Sekeljem polovicom 16. stoljeća”), Koprivnica, 16. 11. 2002.
13. Okrugli stol u povodu 250. obljetnice rođenja Maksimilijana Vrhovca u Karlovcu (priopćenje: “Vrhovčevi gospodarski planovi i ostvarenja”), Karlovac, 22. 11. 2002.
14. Annales Pilar 2002: Hrvatska historiografija u 20. stoljeću između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva (priopćenje: “Hrvatska u svjetlu svjetske historije i politike. Eseji dr. M. Šufflaya iz 1928. između znanosti i politike”), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 12.-13. 12. 2002.
15. Okrugli stol u povodu 180. obljetnice rođenja Ante Starčevića u organizaciji Hrvatske čiste stranke prava (priopćenje: „Dr. Ante Starčević o Srbima i Srbiji“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 23. 05. 2003.
16. Okrugli stol o Gradišćanskim Hrvatima i Europskoj uniji u organizaciji Hrvatske manjinske samouprave, Sopron (Mađarska), 29. 06. 2003.
17. 33. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (priopćenje: „Über die (Un)Erkennbarkeit der Reisekultur im Hintergrund der Csaplovics' Beschreibung der westungarischen Kroaten aus dem Jahr 1828“), Murska Sobota (Slovenija), 01.-04. 07. 2003.
18. Znanstveni skup „Razgovor prigodni o biskupu Lajči Budanoviću (1873 – 2003)“ (priopćenje: „Lički i primorski Bunjevci kao posebna grana hrvatskoga nacionalnoga bića“), Subotica (vojvodina), 14.-15. 10. 2003.
19. Znanstveni skup „Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću“ (priopćenje: „'Krvava Bugarska' Joea Matošića iz 1925. godine“), Zagreb: Hrvatsko-bugarsko društvo, 27.-28. 10. 2003.
20. Međunarodni znanstveni skup „Ekohistorija Podravskog višegraničja (od 15. stoljeća do 1918. godine)“ (priopćenje: „O mlinovima i mlinarenju na Dravi potkraj 18. i početkom 19. stoljeća“), Koprivnica, 13.-15. 11. 2003.
21. Znanstveni kolokvij „Narodni pokret 1903. godine“ (priopćenje: „Stjepan Radić i Milan Marjanović o narodnom pokretu 1903. godine“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest & Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 28. 11. 2003.
22. Četvrta međunarodna konferencija istraživačkog projekta Triplex Confinium pod naslovom „Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the 'Other' in the Eastern Adriatic (15th – 19th Centuries)“ (priopćenje: „Tolerance and Intolerance on the Border Between Civil and Military Croatia in the 18th Century“), Padova (Italija): Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Storia, 25.-27. 03. 2004.
23. Seminar na nastavnike povijesti „Ekohistorija i zavičajna povijest“ (vođenje radionice „Arhivsko gradivo i narativni izvori u nastavi zavičajne povijesti“), Karlovac, 26.-28. 08. 2004.
24. Tribina „Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj“ (priopćenje: „Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj – zagrebački biskup Aleksander Alagović“), Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 24. 09. 2004.
25. Drugi kongres hrvatskih povjesničara „Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti“ (priopćenje: „Staro i novo gradišćansko-hrvatsko zajedništvo u europskom obzorju“ u Sekciji „Hrvati izvan domovine“, voditelj: dr. sc. Ivan Čizmić), Pula: Filozofski fakultet, 29. 09. – 03. 10. 2004.
26. Znanstveni kolokvij o Zrinskima (priopćenje: „Obitelj Petra Zrinskoga i Katarine rođ. Frankopan“), Karlovac, 02. 10. 2004.
27. Znanstveni skup „Prošlost obvezuje. Kulturno-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije“ (priopćenje: „Vojnokrajiško ustrojstvo kao čimbenik mentaliteta stanovnika Like“), Rijeka, 09.-10. 12. 2004.
28. Seminar za nastavnike povijesti Grada Zagreba i Zagrebačke županije „Uloga arhiva u nastavi povijesti“ (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti (na primjeru zapadne Hrvatske)“), Zagreb: Hrvatski državni arhiv & Školska knjiga, 02. 09. 2005.
29. Seminar za nastavnike povijesti Ličko-senjske županije (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti“), Gospić, 01. 10. 2005.
30. Seminar za nastavnike povijesti (vođenje radionice „Arhivska građa (pisani izvori) u nastavi zavičajne povijesti“), Stubičke Toplice, 03. 03. 2006.
31. Drugi hrvatski simpozij o nastavi povijesti „Povijesno nasljeđe i nacionalni identiteti I.“ (priopćenje: „Vojna krajina u hrvatskom identitetu“), Opatija, 18.-21. 04. 2006.
32. Ljetna škola arhitekture „Gorski kotar i Gacka“ u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu i gostiju sa Sveučilišta Karlsruhe (pozvano predavanje „Historische Grundlage von Gorski kotar und Lika“ na njemačkom jeziku i sudjelovanje u terenskom radu), 30. 08. – 02. 09. 2006.
33. Annales Pilar 2006. s temom „Razvoj na rubu integracija“ u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (priopćenje: „Nagodbena Hrvatska u Austro-Ugarskoj (1868.-1918.): normativni i stvarni položaj“), Zagreb: Muzej Mimara, 23. 11. 2006.
34. Međunarodni znanstveni kolokvij „Svetozar Borojević od Bojne (1856.-1920.). U povodu 150. obljetnice rođenja“, organizatori: Hrvatski institut za povijest, Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari, Družba Braća hrvatskoga zmaja i Hrvatski državni arhiv (priopćenje: „Svetozar Borojević: O ratu protiv Italije“), Mečenčani, 13. 12. 2006.
35. Znanstveni skup u povodu 90. obljetnice rođenja Većeslava Holjevca, organizator: Inicijativni odbor HAZU (priopćenje: „Iz starije prošlosti roda Holjevac“), Zagreb: Gradska skupština, 22. 08. 2007.
36. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću“, organizator: Hrvatsko-bugarsko društvo i Sveučilište u Zadru (priopćenje: „Gustav Janeček o ružama i ružinom ulju u Bugarskoj“), Zadar: Sveučilišni kampus, 24.-26. 09. 2007.
37. Znanstveni skup „Identitet Like: korijeni i razvitak“, organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar & Hrvatski institut za povijest & Gospićko-senjska biskupija & Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK & Državni arhiv u Gospiću & Gradski muzej u Senju & Udruga Ličana „Vila Velebita“ (priopćenje: „Lika u prošlosti između predodžbe i stvarnosti“), Gospić: Kulturno-informativni centar, 26.-29. 09. 2007.
38. Međunarodni okrugli stol "150. obljetnica prvog modernog popisa stanovništva 1857.", organizator: Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (priopćenje: "Odnos grad-selo prema popisu 1857. godine"), Zagreb: Vijećnica Filozofskoga fakulteta, 02. 12. 2007.
39. Znanstveno-stručni skup „Nacionalni pokret u 19. stoljeću“, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje: „Pravo u službi nacionalnog pokreta: Josip Pliverić o pravnoj prirodi hrvatsko-ugarske ,državne zajednice, u doba dualizma“), Poreč, 26.-28. 03. 2008.
40. Znanstveno-stručni okrugli stol „Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću i arhivsko gradivo“, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić & Hrvatski institut za povijest u Zagrebu & Državni arhiv u Gospiću, Gospić: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, bez priopćenja, moderiranje, Gospić, 04. 04. 2008.
41. Znanstveni skup „Bernardin Frankopan i njegovo doba“, organizatori: Katedra čakavskog sabora Modruše i HAZU – Razred za društvene znanosti, bez priopćenja, moderiranje, Ogulin-Modruš, 04.-05. 09. 2008.
42. Znanstveni skup „Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću“, organizatori: Hrvatski institut za povijest & Državni arhiv u Gospiću & Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću, bez priopćenja, moderiranje, Gospić, 11.-12. 09. 2008.
43. Znanstveni skup „Molve – ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju“, organizatori: Općina Molve & Društvo za povjesnicu i starine Molve & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Odjel za povijest Matice hrvatske & Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju & Povijesno društvo Koprivnica (priopćenje: „Molve potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u svjetlu statističkih podataka“), Molve, 27. 09. 2008.
44. Treći kongres hrvatskih povjesničara, organizator: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (priopćenje: „Svećenik i povijesni pisac Juraj Antun Belić-Ligatić“ (u Sekciji „19. stoljeće“), Split-Supetar, 01.-05. 10. 2008.
45. Znanstveni skup „1918. u hrvatskoj povijesti“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Filipašićeva zbirka obavijesti o hrvatsko-slavonskim željeznicama u prevratničkoj jeseni 1918. godine“), Zagreb: Matica hrvatska, 29.-30. 10. 2008.
46. Stručno-znanstveni skup „Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća“, organizator: Općina Veliko Trgovišće (priopćenje: „Je li Hrvatski sabor 1878. 'prekoračio svoju nadležnost' pri zauzimanju stava o Bosni i Hercegovini?“), Veliko Trgovišće, 15. 05. 2009.
47. Znanstveni skup „Šime Starčević: suvremeni pogled na njegov život i djelo“, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, suorganizatori: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje & Gospićko-senjska biskupija & Državni arhiv u Gospiću (priopćenje: „Šime Starčević u svjetlu osobnih dokumenata“), Gospić, 22.-23. 05. 2009.
48. Međunarodni znanstveni skup „Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.)“, organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (priopćenje: „Napoleon i Europa u očima svećenika Jurja Antuna Belića Ligatića“), Zagreb-Zadar, 01.-03. 10. 2009.
49. Znanstveni skup „Ban Josip Jelačić (1801-1859-2009)“, organizator: Matica hrvatska Zaprešić (priopćenje: „Je li bilo moguće izbjeći hrvatsko-mađarski rat 1848. godine“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 20. 11. 2009.
50. Sedma međunarodna konferencija „From Ancient to Modern“, organizator: Athens Institute for Education and Research (priopćenje: „A Fair Union Between Croatia and Hungary. A Critical Overview of a Croatian Policy in the 19th Century”), Atena (Grčka), 28.-31. 12. 2009.
51. Međunarodna konferencija „The Image of Russia in the Balkans“, organizator: Association internationale d'etudes du sud-est européen (AIESEE) (priopćenje: „The Image of Russia by Pary of Rights in Croatia in 1880s“), Varšava (Poljska), 07.-09. 11. 2011.
52. Četvrti Kongres hrvatskih povjesničara na temu „Sloboda“, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti & Društvo za hrvatsku povjesnicu & Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (priopćenje: „'Pjesme vječnog roba' Mije Jerinića“ (u Sekciji „19. stoljeće“)), Zagreb, 01.-05. 10. 2012.
53. I. Uluslararasi Balkan Tarihi Araştirmalari Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşimlar. First International Symposium on Balkan History Studies. Methodological Approaches, organizatori: Balikesir Üniversitesi & Istanbul Üniversitesi Avrasia Enstütüsi (priopćenje: „Recent Croatian Historiography and its Methodological Approaches toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century: Some Examples“), Balikesir (Turska), 26.-28. 04. 2013.
54. Znanstveni skup „Josipdol i Modruš u 20. stoljeću“, organizatori: Katedra Čakavskog sabora Modruše & HAZU – Razred za društvene znanosti (priopćenje: „Josipdol i Modruš u Austro-Ugarskoj početkom 20. stoljeća“), Josipdol, 06. 09. 2013.
55. Međunarodni znanstveni simpozij o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Karlobagu (1713.-2013.), organizator: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića (priopćenje: „Prilozi za crkvenu povijest Karlobaga u 18. stoljeću“), Karlobag: 12. 10. 2013.
56. XXI. Simpozij „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, organizator: Njemačka zajednica u Republici Hrvatskoj (priopćenje: „Carl Freiherr von Pidoll zu Quintenbach o gospodarstvu karlovačkih krajišnika 1844. godine“), Osijek, 08.-10. 11. 2013.
57. Prvi hrvatski simpozij o nastavi povijesti „Nastava povijesti usmjerena prema kompetencijama i ishodima učenja: Hrvatska i Prvi svjetski rat“, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje u radionici: „Prvi svjetski rat i Hrvati između Srednje Europe i Balkana“), Malinska, 13.-15. 11. 2013.
58. XI. Dies Historiae: Res novae at seditiones: pobuna kao čimbenik promjene, organizatori: Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ & Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Revolucija 1848. – prijelomnica europske i hrvatske povijesti“), Zagreb: Hrvatski studiji, 11. 12. 2013.
59. Znanstveni skup „A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra – Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura“, organizatori: Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti & Hrvatski institut za povijest & Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU & Hrvatska samouprava Budimpešte & Hrvatska manjinska samouprava V. okruga Budimpešte (priopćenje: „Hrvatsko ministarstvo u Budimpešti 1868.-1918.“), Budapest (Mađarska), 06.-07. 02. 2014.
60. The International Conference „Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day)“, Zagreb, organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Filozofski fakultet Sveučilišta Comenius u Bratislavi (priopćenje: „Croatian Press on Slovaks in the Period of Dualism: Some Examples“), Zagreb: Filozofski fakultet, 07.-11. 05. 2014.
61. Treći znanstveno-stručni skup „Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti“, organizatori: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru & Općina Nijemci (tema: Općina Nijemci – društveni okvir i potencijali razvoja, Nijemci, priopćenje: „Povijesne odrednice Identiteta“), Nijemci, 16. 05. 2014.
62. Okrugli stol „Prvi svjetski rat – ključ za razumijevanje hrvatske povijesti“, Zagreb: Matica hrvatska, 22. 05. 2014.
63. Symposion „Hundert Jahre danach. Reflexionen zum Ersten Weltkrieg“, organizatori: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu & Kroatisches Historisches Institut in Wien & Institut für Osteuropaische Geschichte der Universität Wien & Kroatische Akademische Gemeinschaft – Österreich (priopćenje: „Worüber schrieb der 'Katolički list' (Katholisches Blatt) in Zagreb im Jahr 1914?“), Wien (Austrija), 26. 06. 2014.
64. Znanstveni skup „1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji“, organizatori: Hrvatski institut za povijest & Matica hrvatska & Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu & Austrijski kulturni forum (priopćenje: „Hrvatske pjesme na početku rata 1914. – između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti“), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 14.-17. 10. 2014.
65. Znanstveni skup „Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija“, organizator: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (priopćenje: „Franz Vaniček i zapadna Hrvatska“), Slavonski Brod, 23.-24. 10. 2014.
66. „Symbols and Myths in Croatian History“, pozvano predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi, 27. 11. 2014.
67. Znanstveno-stručni skup „Zavalje i okolica u prošlosti i sadašnjosti“, organizatori: Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću & Udruga bivše općine Zavalje u Zagrebu (priopćenje: „Zavalje u sastavu Vojne krajine“), Zagreb: Crkva Uzvišenja Sv. Križa u Sigetu, 13. 12. 2014.
68. Znanstveni skup „Zagreb u Prvom svjetskom ratu“, organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu & Grad Zagreb, član Znanstvenog i organizacijskog odbora (priopćenje: „Struktura zagrebačkog srednjeg školstva 1910-1921: kontinuiteti i promjene“), Zagreb, 16.-17. 12. 2014.
69. Znanstveni skup „Ivan Mažuranić – život i djelo“, organizatori: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci & Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci & Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli & Primorsko-goranska županija & Grad Novi Vinodolski (priopćenje: „Imovinsko stanje Ivana Mažuranića“), Novi Vinodolski, 23. 01. 2015.
70. Okrugli stol „Sto godina Londonskoga ugovora“ (priopćenje: „Londonski ugovor i hrvatsko pitanje“), Zagreb: Matica hrvatska, 27. 04. 2015.
71. Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti, organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje (priopćenje: „Konfuzno naličje La Belle Epoque i put u Veliki rat“), Pula, 11. 11. 2015.
72. Znanstveni kolokvij „Stjepan Krpan – neumorni istraživač hrvatskih manjinskih zajednica, organizatori: Matica hrvatska & Udruga za potporu Bačkim Hrvatima (priopćenje: „Od Bratislave do Brinja: Hrvatski manjinski i domovinski zapisi Stjepana Krpana“), Zagreb, 09. 12. 2015.
73. Skup „Londonski ugovor i njegove posljedice“, organizatori: Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru & Udruga studenata povijesti ISHA Zadar (priopćenje: „Londonski ugovor i hrvatsko pitanje“), Zadar, 14. 12. 2015.
74. Kolokvij o Gačanskom parku hrvatske memorije, organizator: Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac, 15. 01. 2016.
75. Jadranska/mediteranska radionica, Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizatori: Centar za komparativno-historijske i interkulturne studije u suradnji s Poslijediplomskim doktorskim studijem moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu & Poslijediplomskim doktorskim studijem arheologije i Poslijediplomskim doktorskim studijem „Povijest stanovništva“ Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku (priopćenje: „Koncept višegraničja u jadranskim/mediteranskim studijima i Triplex Confinium“), Zagreb, 04.-08. 04. 2016.
76. Stručni okrugli stol i izložba o Ferdi Šišiću, organizatori: Državni arhiv u Zagrebu & HNOPZ (priopćenje: „Ferdo Šišić i (rano)novovjekovna hrvatska povijest“), Zagreb, 15. 04. 2016.
77. Annales Pilar 2016: Koga (p)održava održivi razvoj?, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić (priopćenje: „Ličko selo u prošlosti – iskustva i pouke“), Gospić, 27. 05. 2016.
78. Drugi hrvatski iseljenički kongres (priopćenje: „Korijeni, stanje i perspektive Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Hrvata u Slovačkoj“), Šibenik, 01.-03. 07. 2016.
79. VIII. Nemzetközi hungarológiai kongresszus, organizatori: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság & Pecsi Tudományegyetem (priopćenje: „Az 19. szazádi magyar-horvát kapcsolatok (A horvat-magyar kiegyezés a horvát történeti emlékezetben)“), Pečuh (Mađarska), 22.-28. 08. 2016.
80. Peti Kongres hrvatskih povjesničara, organizatori: HNOPZ & DHP & Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru (uvodno izlaganje: „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“), Zadar, 05.-08. 10. 2016.
81. Znanstveno-stručni skup „Podgorje: polazišta i perspektive kraja između Velebita i Jadrana“, organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić & Gradski muzej Senj & Društvo Senjana i prijatelja Senja „Nehaj“ u Zagrebu (Priopćenje: „Bilješke iz crkvene i svjetovne povijesti Podgorja u 19. i 20. stoljeću“), Senj: Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dom kulture, 13.-15. 10. 2016.
82. Znanstveni skup „Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566.“, organizator: HAZU (priopćenje: „Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566. u hrvatskoj historiografiji“), Zagreb, 20.-21. 10. 2016.
83. Međunarodni znanstveni skup „Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Franjo Josip na odru: Hrvati i habsburško prijestolje 1916. godine“), Zagreb, 21. 11. 2016.
84. International conference „The last monarch of the old world. The memory of Franz Joseph“, organizator: Institute of Habsburg History (priopćenje: „Changing Memory of Francis Joseph in Croatia“), Budapest (Mađarska), 28. 11. 2016.
85. International conference „Natures in between. Enviroment in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions“, organizator: 9th ESEH Biennial Conference (priopćenje: „Forest History of the Karlovac Generalate in Croatia“), Zagreb, 28. 06. – 02. 07. 2017.
86. Kiegyezés konferencia „Megoszto kompromisszum – az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából“, organizator: A Magyar Történelmi Társulat, Országgyűlés Hivatala, Veritas – Történetkutató Intézet (priopćenje: „Horvát elképzelések a Birodalom modernizálásáról“), Budapest (Mađarska), 26. 09. 2017.
87. Okrugli stol o Franu Supilu u povodu 100. obljetnice Supilove smrti (priopćenje: „O političkom djelovanju Frana Supila u inozemstvu 1914. i 1915. u svjetlu spisa iz arhiva predsjedništva zemaljske vlade u Zagrebu“), Zagreb: Matica hrvatska, 11. 10. 2017.
88. Znanstveni skup „Uloga Matičina nakladništva u oblikovanju hrvatskoga duhovno-kulturnog identiteta“, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Matičino nakladništvo i hrvatska povijest 1842.-1918.“), Zagreb: Matica hrvatska, 20.-21. 10. 2017.
89. Pozvano predavanje „Hrvati u 19. stoljeću u okviru europskih političkih procesa“ za polaznike Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Zagreb, 07. 11. 2017.
90. Wissenschaftliche Konferenz „150 Jahre Ausgleich: Rezeption und Historiographie“, organizator: Institut für ungarische Geschichtforschung in Wien (priopćenje: „Meinungen und Wege der kroatischen Elite zum Ausgleich von 1867/1868“), Wien (Austrija), 11.-12. 12. 2017.
91. Znanstveni skup o Stjepanu Moysesu (1797.-1869.). Na spomen 220. obljetnice njegova rođenja, organizator: Matica hrvatska (priopćenje: „Društveno-političke prilike u Hrvatskoj Moysesova doba u Zagrebu (1829.-1851.)“), Zagreb, 03. 02. 2018.
92. „Nagodba – 1868 című, a magyar-horvát kiegyezés 150. évfordulója alkalmából“, organizatori: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum & Veritas Történetkutató Intézet (priopćenje: „Hrvatsko-ugarska nagodba iz hrvatske perspektive“), Budapest (Mađarska), 18. 04. 2018.
93. Okrugli stol „Ideologije u vremenu i prostoru – mjesto povjesničara“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u sklopu programa Dana Odjela za povijest HKS-a (priopćenje: “O zadaćama povijesnih istraživanja i značajkama hrvatske povijesti u 19. stoljeću”), Zagreb, 20. 04. 2018.
94. Symposium „150 Jahre Nationalitätengesetz – Ein Modell für die Zukunft?“, organizator: Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppen – Volksgruppeninstitut (priopćenje: „Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Kroatien“), Wien (Austrija), 14. 06. 2018.
95. Roundtable discussion „Mozaikcsalád. Közép-Európai nemzetek az osztrák-magyar monarchiában. A Patchwork Family. Central European Nations in the Austro-Hungarian Monarchy“, III. Modernisation and the Nationalities Question, organizator: Hungarian National Museum (priopćenje: „Modernisation and the Nationalities Question in Croatia“), Budapest (Mađarska), 05. 10. 2018.
96. The expert roundtable „Milestones of Common History“ organized by the Embassy of the Slovak Republic & the Embassy of the Czech Republic (priopćenje: „100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia“), Zagreb: Mimara, 24. 10. 2018.
97. Znanstveni skup „1918. – 2018.: povijesni prijepori i Hrvatska danas“, organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Hrvati između trijalizma i jugoslavizma“), Zagreb: Hrvatski studiji, 29. 10. 2018.
98. Znanstveni skup „Završetak Prvog svjetskog rata u Dalmaciji“, organizatori: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru & Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru & Državni arhiv u Zadru (priopćenje: „Dalmatinske ratne pjesme od euforije do gladi na kraju Velikog rata“), Zadar, 05. 11. 2018.
99. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost“, organizatori: HAZU & Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (priopćenje: „Vojna krajina u hrvatsko-mađarskim odnosima 1860-ih godina“), Zagreb, 08.-09. 11. 2018.
100. „Otok Krk u Velikom ratu 1914.-1918.“, znanstveno- stručni skup povodom stogodišnjice završetka Prvoga svjetskog rata (1918.- 2018.) (priopćenje: „Hrvatska u Prvome svjetskom ratu“), Punat: Galerija Toš, 10. 11. 2018.
101. Znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – dvadeset I sedma godina poslije” na temu “Gradovi u ratovima – kroz povijest do suvremenosti”, organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar (priopćenje: “Borbe oko Drežnika i Cetina potkraj 18.- stoljeća”), Vukovar: Hrvatski dom, 14.-15. 11. 2018.
102. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-ugarska nagodba: nastanak, provedba, posljedice“ povodom 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe, organizator: Hrvatski institut za povijest (priopćenje: „Hrvatsko-ugarska nagodba u vremenu i prostoru“), Zagreb, 22. 11. 2018.
103. Pozvano predavanje “Završetak Prvoga svjetskog rata: raspad Austro-Ugarske i ulazak Hrvatske u Kraljevstvo SHS” u Paneuropskoj uniji, Zagreb, 29. 11. 2018.
104. Sudjelovanje na tribini “Hrvatski ulazak u Jugoslaviju 1918. Izbor ili diktat” u Matici hrvatskoj, Zagreb, 03. 12. 2018.
105. „Megbékélés és fejlődés – Pomirba i razvoj“, konferencija hrvatskih i mađarskih povjesničara povodom 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe, organizator: Országház (priopćenje: „Ivan Kukuljević Sakcinski i Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine“), Budapest, 05. 12. 2018.
106. Znanstveni kolokvij povodom izdavanja 2. Sveska Dnevnika – Diariuma Maksimilijana Vrhovca (1810.-1815.), organizator: Hrvatski državni arhiv (priopćenje: „Maksimilijan Vrhovac i prekosavski krajevi“), Zagreb, 12. 12. 2018.
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Društvo za hrvatsku povjesnicu (predsjednik, od 2006.)
Nastavna djelatnost:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Državna nagrada za znanost (2003.)