Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručni savjetnik Računovodstveno-financijske službe, rad u sjedištu Zagreb, 20. 2. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na radno mjesto stručni savjetnik Računovodstveno-financijske službe, rad u sjedištu Zagreb – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, za rad u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu;
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, odnosno stečena visoka stručna sprema prema ranije važećim propisima;
– tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– izvrsno poznavanje rada na računalu
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– informatička pismenost (Excel, programi i platforme javnih službi)
– poznavanje proračunskog računovodstva
– poznavanje rada u računovodstvenim programima (prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo rada u računovodstvenom programu Libusoft)
– prednost imaju kandidati s poznavanjem financiranja javnih instituta
– prednost imaju kandidati s poznavanjem EU programa financiranja javnih instituta

Uz pisanu i potpisanu prijavu dostavlja se:

1. životopis;
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika;
4. elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (staž)

Opis poslova radnog mjesta:

– prati zakonske propise iz područja financija i brine o njihovoj primjeni
– vodi analitičku evidenciju znanstvenih projekata
– sudjeluje u izradi financijskog plana Instituta
– sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja
– sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja za domaće i međunarodne projekte
– financijsko – administrativni poslovi vezani uz provedbu domaćih i međunarodnih znanstveno – istraživačkih projekata ( H2020, Erasmus +, HRZZ i sl.)
– prikuplja i obrađuje financijske podatke za potrebe projektnih financijskih izvještaja vezanih uz provedbu domaćih i međunarodnih znanstveno – istraživačkih projekata ( H2020, Erasmus +, HRZZ i sl.)
– obavlja ostale računovodstvene poslove po nalogu rukovoditeljice računovodstveno-financijske službe

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijave s propisanim dokazima je 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima dostavljaju se isključivo elektroničkim putem, na e-adresu natjecaj@pilar.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na pisanu provjeru znanja. Provjera znanja odnosit će se na područje proračunskog računovodstva (Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu). Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja biti obavješteni tri dana prije putem elektroničke pošte (u prijavi obavezno naznačiti e-adresu). S kandidatima koji ostvare najbolje rezultate na pisanoj provjeri, provest će se razgovor, na temelju kojeg će se obaviti konačni izbor kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama Instituta Pilar www.pilar.hr.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Institutu Pilar da kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s pozitivnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Obavijest o rezultatima natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove – zamjena, rad u sjedištu Zagreb