Natječaj za tri radna mjesta asistenta – polje sociologija, rad u središnjici Zagreb i Centru Split, 14. 11. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko zvanje i radno mjesto:
1. asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 2 izvršitelja
2. asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u područnom centru Instituta u Splitu – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u punom radnom vremenu, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije
– prosjek ocjena tijekom studija koji omogućava upis doktorskog studija sociologije
– dobro poznavanje engleskog jezika
– dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti:
– motiviranost za znanstveno usavršavanje, vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost te spremnost za suradnju i timski rad
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– pisana preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika

Uz pisanu prijavu na natječaju prilaže se:
– životopis
– dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika)
– prijepis ocjena svih godina studija s prosjekom (izvornik)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
– motivacijsko pismo
– dokazi iz dodatnih uvjeta (priznanja, nagrade, radovi, potvrde o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu, preporuka nastavnika)

Pristupnik je u prijavi obvezan naznačiti točku radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (izvornici). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na dva načina:
– u elektroničkom obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to ili preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu Instituta na navedenu adresu, I kat soba 12

Omotnica s naznakom „natječaj za asistenta-sociologija“ sadrži: potpisanu prijavu s dokazima u tiskanom obliku te istu dokumentaciju na sticku.

Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja prijave neposredno u pravnoj službi, odnosno datum žiga na preporučenoj pošiljci).

Nakon provedene selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti intervju za provjeru motiviranosti. O datumu intervjua izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 100 od 14.11.2018., te na Euraxess jobs portalu.

Obavijest o rezultatu natječaja za dva suradnička radna mjesta asistenta – polje sociologija, rad u središnjici Zagreb (točka 1. natječaja) – objava 14. 11. 2018.

Obavijest o rezultatu natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje sociologija, radu Centru Split (točka 2. natječaja) – objava 14. 11. 2018.

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima