Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za znanstvene savjetnike u trajnom zvanju, 7. 2. 2018.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


NATJEČAJ

1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru – 1 izvršitelj.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima za oba radna mjesta pod točkom 1. i 2.:

– općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu

– odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu

– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU format)

– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost

– dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika (čl. 41. Zakona)

– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (dokaz nije obvezan, već se dostavlja samo ako je postupak izbora proveden sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; Narodne novine br. 28/17)

– dokaze o udovoljavanju uvjeta za traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (čl. 7. i čl. 9. Pravilnika) – potvrda za svaki dokaz

– dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u papirnatom obliku (1 primjerak) te u digitalnom obliku (u ZIP formatu; na CD-u ili na sticku).

Prijave s dokazima dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih
znanosti Ivo Pilar
Zagreb


- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8240327.html

 Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro