Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radna mjesta znanstvenih suradnika, 23. 12. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

2. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru

3. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 2 izvršitelja

Radni odnos za sva radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja u području društvenih odnosno humanističkih znanosti
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

• životopis (Europass format)
• dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
• popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
• dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenom polju
• dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 121 od 23. 12. 2016.

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro