Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 18. 7. 2016.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u 50% radnog vremena (nepuno radno vrijeme).

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti, Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, te uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis (Europass), dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 18. srpnja 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro