Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta Ivo Pilar, 9. 1. 2015.

Na temelju čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 33. Statuta Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta (broj: 07-73/14-3018/568 od 16.12.2014.), raspisuje se


N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (sukladno čl. 32. Statuta Instituta):
1. da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti,
2. da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima,
3. da predloži koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta

Pristupnici su obvezni pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
• životopis (EU standard)
• dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti
• odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više zvanje, u području društvenih ili humanističkih znanosti (točka 1. uvjeta)
• dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 2.
• ispis stručnih i znanstvenih radova iz CROSBI baze podataka te popis radova u Wos-u i/ili SCOPUS-u koji su barem jednom navedeni u nekom drugom radu (samonavođenje je isključeno)
• uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak
• prijedlog programa rada Instituta (koncepcija razvoja) u mandatnom razdoblju (točka 3.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Instituta.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima šalju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "natječaj za ravnatelja Instituta".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren do 24. siječnja 2015.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro