Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 5. 5. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na slobodno sistematizirano znanstveno radno mjesto:

znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti, Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, te uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu, potrebno je priložiti: životopis (Europass format), dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

- http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/
(1642)

 

 

 

Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 18. 7. 2016.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u 50% radnog vremena (nepuno radno vrijeme).

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti, Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, te uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis (Europass), dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 18. srpnja 2016.


Natječaj za znanstvena radna mjesta, 14. 5. 2015.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na slobodna sistematizirana znanstvena radna mjesta:


1. znanstveni savjetnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
2. znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, rad u područnom centru Osijek – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti, odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu te uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU standard),

– dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti,

– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja,

– dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje u traženom znanstvenom polju,

– dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na znanstvena radna mjesta sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta Instituta

– vlastoručno potpisanu potvrdu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu i imenom voditelja projekta).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta Instituta dostupan je na mrežnim stranicama Instituta http://www.pilar.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih znanosti
Ivo Pilar, ZagrebNatječaj za doktoranda - JOBSTEM projekt, 18. 7. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


NATJEČAJ

za izbor:

doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HRZZ-a "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" na određeno vrijeme prema uvjetima HRZZ.

Rad će se odvijati na projektu:

"Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (JOBSTEM)." - IP-09-2014-9250

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij psihologije, prosjek ocjena tijekom preddiplomskog i diplomskog studija veći od 4.0, upisan ili zadovoljeni uvjeti za upis doktorskog studija psihologije, dobro poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (za pristupnike koji nisu državljani RH), aktivno znanje engleskog jezika u govoru, pismu i razumijevanju razine naprednog korisnika, poznavanje rada u statističkom paketu SPSS na naprednoj razini.

Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i potvrde za izvrsnost u studiranju i u istraživačkom radu, kvaliteta dosadašnjeg sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu, projektno iskustvo u pripremi i realizaciji međunarodnih projekata, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, motiviranost za obrazovna istraživanja, poznavanje metodologije longitudinalnih obrazovnih istraživanja, uspješnost u rješavanju problemskih situacija vezanih uz obrazovnu istraživačku metodologiju.

Uz prijavu za Natječaj potrebno je priložiti: životopis (u Europassu), diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima.

Sredstvima JOBSTEM projekta je predviđeno pokriće dijela troškova školarine doktorskog studija, a obvezu plaćanja ukupnog troška školarina i obveza po doktorskom studiju ima doktorand.

1) Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave Natječaja na web stranici Instituta na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, Pravna služba, (s naznakom "Za natječaj-doktorand" i oznakom JOBSTEM projekt).
2) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
3) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
4) O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 18. srpnja 2016.


Natječaj za zapošljavanje doktoranda, 10. 10. 2014.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


N A T J E Č A J


za zapošljavanje jednog doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na temelju natječaja HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"

Radni odnos se zasniva se određeno vrijeme (2+2 godine)  u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
Rad će se provoditi na projektu HRZZ "Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis", u područnom centru Instituta u Splitu.
Podrobnije informacije o projektu nalaze se na mrežnoj stranici projekta http://p3.snf.ch/Project-152626

Uvjeti:
1/ opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa;
2/ završen diplomski ili integrirani studij sociologije;
3/ upisan doktorski studij sociologije ili ispunjavanje uvjeta za upis na navedeni doktorski studij;
4/ pristupnik je bio među 10% najboljih studenata na studijskom programu

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1/ diplomu ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju
2/ dokaz o upisanom doktorskom studiju sociologije ili o ispunjavanju uvjeta za upis na doktorski studij (potvrda)
3/ životopis (EU standard)
4/ dokaz o 10% najboljih studenata (potvrda)
5/ dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu, odnosno priložene dokaze da je autor ili koautor najmanje jednog priopćenja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, da je autor najmanje jednog znanstvenog članka, te da je sudjelovao na radu na znanstvenim projektima (potvrda)
6/ dokaz o eventualnim nagradama, priznanjima za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu
7/ motivacijsko pismo s opisom istraživačkog interesa i načina na koji se on uklapa u projekt

Dokumentacija se dostavlja u tiskanom i digitalnom obliku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za znanstvena radna mjesta u trajnom zvanju, 1. 10. 2015.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje


NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati prijelaznoj odredbi čl. 67. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU standard),

– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja,

– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u odgovarajućem znanstvenom području i polju,

– vlastoručno potpisanu potvrdu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu, te naznakom o prisustvu pristupnika voditelja/suradnika na projektu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih znanosti
»Ivo Pilar«, Zagreb

Natječaj za doktoranda u suradničkom zvanju, 9. 9. 2016.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HRZZ-a »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« na određeno vrijeme prema uvjetima HRZZ.

Rad će se odvijati na projektu »Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti« IP-09-2014-4398.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij psihologije, prosjek ocjena tijekom preddiplomskog i diplomskog studija veći od 4.0, upisan ili zadovoljeni uvjeti za upis doktorskog studija psihologije, dobro poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (za pristupnike nedržavljane RH), aktivno znanje engleskog jezika.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, motiviranost i poznavanje metodologije longitudinalnih istraživanja.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis (Europass), diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima, potvrdu o upisanom doktorskom studiju ili potpisanu izjavu da će se studij upisati u akad. god. 2016./2017.

Sredstvima projekta je predviđeno pokriće dijela troškova školarine doktorskog studija, a obvezu plaćanja ukupnog troška školarina i obveza po doktorskom studiju ima doktorand.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Zagreb, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – doktorand«. Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

- http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/

(3689)

 

 

Natječaj za znanstveno radno mjesto, 28. 3. 2014.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


N A T J E Č A J


za sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika trajno zvanje, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Područnom centru Instituta u Splitu.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), moraju imati proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i polju te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika, popis znanstvene i stručne djelatnosti, te od pristupnika potpisanu potvrdu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu i imenom voditelja projekta; izvornik)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 >>> Pregled: Natječaji u 2014. godini

Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta Ivo Pilar, 9. 1. 2015.

Na temelju čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 33. Statuta Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta (broj: 07-73/14-3018/568 od 16.12.2014.), raspisuje se


N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (sukladno čl. 32. Statuta Instituta):
1. da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti,
2. da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima,
3. da predloži koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta

Pristupnici su obvezni pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
• životopis (EU standard)
• dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti
• odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više zvanje, u području društvenih ili humanističkih znanosti (točka 1. uvjeta)
• dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 2.
• ispis stručnih i znanstvenih radova iz CROSBI baze podataka te popis radova u Wos-u i/ili SCOPUS-u koji su barem jednom navedeni u nekom drugom radu (samonavođenje je isključeno)
• uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak
• prijedlog programa rada Instituta (koncepcija razvoja) u mandatnom razdoblju (točka 3.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Instituta.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima šalju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "natječaj za ravnatelja Instituta".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren do 24. siječnja 2015.


Natječaj za znanstvena radna mjesta, 21. 3. 2014.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta:
1. znanstveni savjetnik trajno zvanje, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
2. znanstveni savjetnik trajno zvanje, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
3. znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 izvršitelj

Radni odnos za sva tri znanstvena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Radni odnos pod točkom 3. zasniva se i s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, sukladno Zakonu.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), moraju imati proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i polju te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis (Europass obrazac), dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika, popis znanstvenih radova s kratkim sažetkom znanstvene djelatnosti, od pristupnika potpisanu potvrdu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu i imenom voditelja projekta; izvornik) te dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama, zaključno do 20.04.2014.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro