Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, 

interdisciplinarno područje znanosti (ekonomija, pravo)
- 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Osijeku.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno
područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
• poznavanje hrvatskog jezika, razina B2 (za strance)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (Europass format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenim
poljima
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na
znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki projekt)
6. za strance dokaz o poznavanju hrvatskog jezika tražene razine

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta:
http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na
adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Instituta 1. 3.2017.
Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 18 od 1. 3.2017.

Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, 

znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest
- 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti Nacionalnog vijeća za
znanost
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
• poznavanje hrvatskog jezika, razina B2 (za strance)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (Europass format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom području i polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za
područje humanističkih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na
znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki projekt potpisana od
voditelja projekta)
7. za strance dokaz o poznavanju hrvatskog jezika tražene razine

S pristupnicima će se obaviti intervju.
Prednost će imati kandidati čije je znanstveno polje djelovanja u uskoj vezi s prioritetima Strategije Instituta.
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta:
http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD) na
adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Datum objave na internetskim stranicama Instituta 1. 3.2017.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 18 od 1. 3.2017.
Natječaj za rad na projektu Arheološki park Vižula, 16. 6. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na stručno radno mjesto – stručni savjetnik u sustavu znanosti, za rad na projektu Arheološki park Vižula K.K.06.1.1.01.0059 - 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (1.9.2017.- 31.8.2019). Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
• najmanje pet godina radnog staža na poslovima iste stručnosti koja se traži
• iskustvo rada u samostalnom vođenju arheoloških istraživanja, elaborati proizašli iz vođenja arheoloških nalazišta, suradnja na arheološko-povijesnim studijama, iskustvo u prijavama i izvješćivanjima za razne programe s području kulturnih i znanstvenih djelatnosti, posebice zaštite i očuvanja kulturne baštine, priprema i vođenje dokumentacije za EU fondove, poznavanje arheološkog fotografiranja i dokumentacije, stručne i znanstvene objave rezultata istraživanja
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije
• ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, interes za usavršavanjem i prenošenjem znanja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

• životopis
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
• popis objavljenih radova
• dokaz o radnom stažu
• dokaz o znanju stranih jezika
• izjava pristupnika o radu na projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj Vižula". Prijave se dostavljaju u tiskanom i digitalnom obliku (CD, stick).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 16.06.2017. i na međunarodnom Euraxess jobs portalu.

 

 

 

 

 

Natječaj za radna mjesta znanstvenih suradnika, 23. 12. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

2. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru

3. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 2 izvršitelja

Radni odnos za sva radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja u području društvenih odnosno humanističkih znanosti
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

• životopis (Europass format)
• dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
• popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
• dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenom polju
• dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 121 od 23. 12. 2016.

 

Poništenje natječaja za stručnog savjetnika od 9. studenoga 2016.Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, Marulićev trg 19

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za sistematizirano radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti, objavljenog u Narodnim novinama br. 102 od 9. studenoga 2016. godine.

Poništenje natječaja objavljeno je i u Narodnim novinama br. 109 od 25. studenoga 2016. godine.

Natječaj za radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti, 23. 12. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

NATJEČAJ

za sistematizirano stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti – radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. u punom radnom vremenu

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,
• završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera – polje ekonomija,
• pet godina radnog staža,
• informatička pismenost,
• znanje engleskog jezika,
• iskustvo rada na stručnim administrativnim i financijskim poslovima prijave, organizacije i provedbe EU projekata i programa i znanstvenih istraživanja.

Uz potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

• životopis (Europass format),
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju,
• dokaz o radnom stažu,
• dokaz o znanju stranog jezika,
• dokaz o sudjelovanju na EU projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 121 od 23. 12. 2016.

 

 

 

 

Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika - Split, 31. 5. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Splitu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 51 od 31. svibnja 2017. te na internetskim stranicama Instituta i Euraxess jobs portalu.

Natječaj za radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti, 9.11.2016.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«

Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za sistematizirano radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, diplomski sveučilišni studij društvenog smjera, pet godina radnog staža, informatička pismenost, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na stručnim administrativnim i financijskim poslovima prijave i organizacije EU projekata i programa i znanstvenih istraživanja.

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis (Europass), dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o radnom stažu, dokaz o znanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na EU projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave na navedenu adresu s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, br. 102 od 9. studenoga 2016.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro